რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

 

მთავარი გვერდი

ისტორია

სტრუქტურა

ელ. გამოცემები

ჟურნალი

მემკვიდრეობა

Acnet


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, ბატონ ალექსანდრე ლომაიას 2006 წლის # 574 ბრძანების _ "საჯარო სამართლის იურიდიული პირისშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ" _ შესაბამისად ინსტიტუტში განხორციელდეს:

  1. ახალი სტრუქტურისა და საშტატო განრიგის დამტკიცება და შეთანხმება;

  2. სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი;

  3. ეცნობოს სამეცნიერო და არასამეცნიერო (დამხმარე და ტექნიკურ) პერსონალს, რომ განხორციელდება შტატების ოპტიმიზაცია.

2006 წლის ივნისი

ლიტერატურის ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდი იხილეთ:

www.litinstituti.ge
E-mail: litinst@litinstituti.ge
ფაქსი: 99-53-00
ტელ: 995 300; 982 676

 

  ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ, ÈÁÉËÉÓÉ, ÊÏÓÔÀÅÀÓ Ø.5
ÔÄË.: (+ 995 32) 995 300 Email: rezomir@yahoo.co.uk